Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Miejsce: Suwałki
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko dydaktyczne na Wydziale Nauk Społecznych – adiunkt

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku logistyka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUZ w Suwałkach,
 • CV kandydata
 • kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022, poz. 574 ze zm.)
 • oświadczenie, że PUZ w Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2022, poz. 574 ze zm.)
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016), tj. obowiązek informacyjny RODO i oświadczenie RODO dla kandydata do pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje. W przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • spis publikacji
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku

Załączniki