Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technika podczerwieni w medycynie” w języku polskim oraz „Multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji” w języku polskim oraz angielskim.

Nasze wymagania

  • • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); • wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż.; • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; • dobra znajomość technicznego j. angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć; • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu elektroniki i techniki podczerwieni; • doświadczenie w zakresie fourierowskiego obrazowania hiperspektralnego; • doświadczenie w obsłudze kamer termowizyjnych (m. in. FLIR, Telops); • doświadczenie w prowadzeniu pomiarów termowizyjnych i badań w zakresie techniki podczerwieni • przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Technika podczerwieni w medycynie, Multispektralne i hiperspektralne systemy obserwacji; • posiada wiedzę z zakresu przetwarzania obrazu z detektorów podczerwieni; • potwierdzone uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych; • potwierdzone doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

  •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Wzory dokumentów dostępne na stronie: https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow
  •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Załączniki