Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Od kandydatów oczekujemy propozycji nowoczesnej tematyki badawczej oraz wykazania się potencjałem do aplikowania o środki zagraniczne i krajowe w przyszłości.
 • spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie fizyka, chemia, astronomia, geologia, lub nauki o Ziemi (potwierdzone dyplomem);
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań;
 • akceptacja planu badań i pozytywna rekomendacja ze strony samodzielnego pracownika naukowego UW do którego zespołu badawczego dołączy aplikant;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podpisane podanie o zatrudnienie z zeskanowanym podpisem,
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego lub deklaracja przedstawienia go przed rozpoczęciem zatrudnienia,
 • opis projektu badawczego, który powinien brać pod uwagę istniejącą infrastrukturę laboratoryjną UW i jego zasoby ludzkie (do 3 stron A4),
 • CV zawierające dane kontaktowe,
 • lista publikacji (plik pdf) z cytowaniami bez autocytowań wg. Web of Science (oraz indeks Hirscha) ze wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze,
 • opinia pracownika UW do którego zespołu badawczego dołączy aplikant,
 • opinie o kandydacie od co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych – opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej isz@uw.edu.pl
 • skany innych dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki