Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej
w Zakładzie Biologii Molekularnej

Nasze wymagania

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami
 • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych
 • wspomaga pracę starszych naukowców

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów w j.polskim i angielskiem
 • udział w projekcie badawczym realizowanych w zakładzie
 • promowanie prac magisterskich i licencjackich
 • przygotowywanie publikacji naukowych i pisanie manuskryptów
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • opieka nad praktykami realizowanymi w zakładzie.
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji
 • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki