Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Biochemii Fizycznej MWB UG i GUMed

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub medycznych (biotechnologia, biologia, biochemia, biologia molekularna)
 • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych, w tym w jednostkach poza krajem
 • Stosowanie technik biologii molekularnej, biochemii, genetyki i bioinformatyki
 • Znajomość innowacyjnych, opartych na najnowszych technologiach, metod wykrywania, identyfikacji i badania zróżnicowania genetycznego i fenotypowego patogenów
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy przy użyciu technik analitycznych sprzężonych ze spektrometrią mas
 • Umiejętność pracy z wysokosprawną chromatografią cieczową HPLC/UPLC potwierdzone certyfikatem
 • Odbycie co najmniej 3-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu zagranicznego z zakresu bioinformatyki lub spektrometrii mas
 • Znajomość norm ISO 17025 (System Zarządzania Jakością) i ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i umiejętność pracy w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim
 • Umiejętność przygotowywania wniosków patentowych
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych
 • Wystąpienia na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na komunikację w pracy naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Obowiązki i uprawnienia określone w szczególności przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksie Pracy, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Polityce rozwoju kadr Uniwersytetu Gdańskiego
 • Do głównych obowiązków należeć będzie: prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników działalności naukowej, realizacja i pozyskiwanie projektów badawczych, udział w pracach na rzecz Zespołu badawczego, Wydziału i Uczelni, obowiązki dydaktyczne związane z prowadzeniem zajęć, w tym zajęć w języku angielskim oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Adresy osób mogących przesłać rekomendacje
 • 3 oświadczenia: a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji b) o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
  ul. Antoniego Abrahama 58
  80-307 Gdańsk