Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki jako podstawowego lub dodatkowego miejsca pracy.

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych związanych z automatyką, elektroniką, elektrotechniką, elektroenergetyką, energetyką, mechatroniką lub pokrewnych,
 • 2. posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • 3 w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Mile widziane

 • 1. mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym prowadzić zajęcia z cudzoziemcami.
 • 2. dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata osiągnięć naukowych w zakresie nauk technicznych (szczególnie w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika).

Zakres obowiązków

 • 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w wymiarze co najmniej 330 godzin w ciągu roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • 2. Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej będzie promotorem prac dyplomowych inżynierskich a także będzie uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki oraz organizacji dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych, instrukcji laboratoryjnych, uczestnictwo w radach programowych kierunków studiów).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki