Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs numer 14.2024.KJ.WF.ER z dnia 13.02.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Katedra Judaistyki im. T. Taubego, Wydział Filologiczny
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
• dyscyplinie/dyscyplinach: historia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 22.03.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.04.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: maj 2024
Okres zatrudnienia: czas określony 36 miesięcy
Wynagrodzenie: 8875 brutto PLN/miesiąc
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr.
Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN (UMO-2022/47/B/HS2/01522) pt. „Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939”.
Kierownik projektu: dr Z. Kołodziejska-Smagała.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja w renomowanych czasopismach międzynarodowych).
 • Wiedza na temat dyskursów męskości w kulturze żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku.
 • Zainteresowania badawcze skierowane na: kwestie genderowe, antropologię ciała i teorię literatury.
 • Doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych.
 • Doświadczenie w pracy z ego-dokumentami.
 • Umiejętność analizy i syntezy zebranego materiału.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Umiejętność płynnego czytania w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim i rosyjskim.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres obowiązków

 • Badania dyskursów na temat męskości i męskiego ciała w kulturze żydowskich: źródłach literackich, ego-dokumentach, prasie, w językach: jidysz, hebrajskim, niemieckim, polskim i rosyjskim w latach 1880 – 1939.
 • Interpretacja wyników badań z wykorzystaniem narzędzi teorii gender, antropologii ciała, analizy komparatystycznej, analizy archiwalnej i krytyki źródeł.
 • Wybór materiałów do antologii.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.14.KJ.WF”.