Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 7 500 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

SOB/D110/2024/1/PS-228
Część projektu koncentruje się na badaniu singularności miar i dystrybucji. Główny nacisk kładziony jest na:
 analizę spektralną operatorów Henkela w kontekście analizy spektralnej operatorów pseudoróżniczkowych;
 analizę fourierowska na grupach lokalnie zwartych w kontekście problemu momentów;
 analizę fourierowska w kwantowej teorii informacji.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW
 • Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora matematyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikacjami.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie co najmniej roczny staż odbyty w jednym z wiodących ośrodków analizy.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie badał własności nierefleksywnych przestrzeni Banacha przy użyciu analizy harmonicznej oraz teorii martyngałów, ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw oraz różnic wynikających z zastosowania obydwu tych podejść. W szczególności podobieństwa między podejściem fourierowskim i martyngałowym zostaną użyte do badania własności spektralnych operatorów Hankela i Toeplitza i ich analizy.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia).
 • Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 czerwca 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 7 500 zł brutto/m-c.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:  opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowa-nymi manuskryptami);  wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandy-data.

Załączniki