Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na jedno stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka, w Katedrze Analizy na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku na czas 1.10.2024-30.09.2026 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora
 • dorobek naukowy z ostatnich 3 lat udokumentowany publikacjami w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports oraz znajdujących się w ministerialnym Wykazie Czasopism Naukowych w dyscyplinie matematyka
 • komunikatywna znajomość języka polskiego
 • co najmniej roczny staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym

Zakres obowiązków

 • pracownik badawczo-dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta skierowane do JM Rektora
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora matematyki
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych
 • wykaz publikacji naukowych (wraz ze wskazaniem liczby punktów oraz dołączeniem kserokopii pierwszych stron publikacji)
 • w przypadku cudzoziemców oświadczenie o znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
 • Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć

Załączniki