Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Do podstawowych obowiązków adiunkta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • Spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2023 r., poz. 742)
 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych lub nauk pokrewnych
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne
 • Kryterium kwalifikacyjne: dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne
 • Kryterium kwalifikacyjne: opinia samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii UW, kierownika grupy badawczej, w której kandydat/ka planuje pracować
 • Kryterium kwalifikacyjne: proponowana tematyka badawcza oraz plany pozyskiwania funduszy na realizację własnego projektu badawczego (poza uczestniczeniem w projektach realizowanych przez samodzielnych pracowników nauki)
 • Kryterium kwalifikacyjne: prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych,
 • Kryterium kwalifikacyjne: potwierdzona aktywność w staraniach o granty
 • Kryterium kwalifikacyjne: aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych na wysokim, światowym poziomie, potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych
 • Aktywność w staraniach o granty
 • Aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym oraz organizacji i modernizacji zajęć dla studentów

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze całego etatu. W przypadku pierwszego zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim – zatrudnienie na 3 lata.
 • Miejsce pracy: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys i kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie chemii lub nauk pokrewnych
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania w formularzu aplikacyjnym)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW (do pobrania w formularzu aplikacyjnym)
 • Uzupełniony szablon informacji o kandydacie/kandydatce (do pobrania w formularzu aplikacyjnym)
 • Projekt badawczy, w którym zostaną określone zamierzenia kandydata/ki na najbliższe 3 lata (maksymalnie 1 strona)
 • Opis najważniejszych dotychczasowych osiągnięć naukowych (maks. ½ strony)
 • Opinie o działalności naukowej kandydata/ki przesłane do Biura Dziekana Wydziału Chemii UW przez dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora [dopuszcza się opinię osób pracujących na równoważnym stanowisku za granicą]
 • Opinia kierownika grupy badawczej Wydziału Chemii UW, w której kandydat/ka planuje pracować, przekazana do Biura Dziekana Wydziału Chemii UW
 • Opinia dydaktyczna wystawiona lub poświadczona przez kierownika jednostki dydaktycznej (z dotychczasowego miejsca pracy)
 • Spis publikacji naukowych (proszę załączyć kopie pierwszych stron) oraz prezentacji na konferencjach naukowych (z zaznaczeniem formy prezentacji i autora prezentującego) [należy podać informacje o współczynniku oddziaływania czasopism (IF), w których prace są opublikowane oraz liczbie ich cytowań w literaturze naukowej]
 • Wykaz ewentualnych patentów i zgłoszeń patentów (tytuły, współautorzy).
 • Informacja o odbytych stażach naukowych (krajowych i zagranicznych) z podaniem czasu trwania stażu
 • Informacja (potwierdzona odpowiednim pismem lub wydrukiem z bazy danych) o uzyskanych grantach i złożonych wnioskach o finansowanie badań naukowych z określeniem rodzaju grantu oraz charakteru udziału (kierownik, główny wykonawca)
 • Wykaz prac magisterskich i licencjackich, w których kandydat/ka był/a kierownikiem lub opiekunem
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • Informacja o osiągnięciach w zakresie działalności dydaktycznej, upowszechniania nauki lub działalności organizacyjnej na rzecz oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym o działalności popularyzatorskiej, promocyjnej, autorstwie (lub współautorstwie) podręczników i skryptów, a także pracy z uzdolnioną młodzieżą.

Weź udział w rekrutacji