Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Kandydat(-tka) ubiegający(-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII – Pracownicy SGGW).
Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych
z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką i biofizyką
na kierunkach studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych (do 10 lat od otrzymania stopnia naukowego),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań nad opracowywaniem biosensorów elektrochemicznych i wykorzystujących nanomateriały
 • doświadczenie w elektrochemicznej i spektroskopowej detekcji środków odurzających, psychotropowych oraz nowych psychoaktywnych substancji (NPS)
 • doświadczenie w wykorzystywaniu metod chemicznych i fizykochemicznych do modyfikacji jak i charakterystyki powierzchni (np. IR, Raman, SEM, TEM)
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z fizyki ze studentami, w tym zajęć zdalnych
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. otrzymane/złożone projekty/wnioski w konkursach grantowych NCN lub w innych podobnych instytucjach finansujących badania
 • kandydat(-ka) był(-a) uczestnikiem stażu podoktorskiego w instytucjach krajowych lub zagranicznych
 • kandydat(-ka) posiada dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 14 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego
 • kandydat(-ka) posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie
 • kandydat(-ka) posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku
 • kandydat(-ka) posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • kandydat(-ka) posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (MS TEAMs, MS Word, MS Excel, MS Power Point oraz pocztą elektroniczną).

Mile widziane

 • doświadczenie w realizacji projektów badań (jako kierownik/wykonawca) dotyczących biosensorów elektrochemicznych, pracy z nanomateriałami (nanostruktury polimerowe, metaliczne i węglowe, w szczególności nanocebulki węglowe), enzymami (lakaza, peroksydaza chrzanowa) i otrzymywaniu oraz badaniu monowarstw techniką Langmuira-Blodgett,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fizyki ze studentami, w tym zajęć zdalnych
 • zaangażowanie w działalność organizacyjną i popularyzacyjną uczelni

Zakres obowiązków

 • Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką i biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizykih studiów realizowanych w SGGW w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów i doktorantów
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu
 • opieka nad pracowniami i salami dydaktycznymi jednostki
 • uczestnictwo w Komisjach Nauki, Dydaktycznych, Rekrutujących, Doktorskich wspomagających prace jednostki

Oferujemy

 • pracę w ciekawym zespole
 • możliwości rozwoju
 • stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu doktora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy
 • Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo: 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy z aktualnym kontaktem (mail lub telefon). 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki