Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Prowadzenie badań w zakresie chemii i technologii materiałów polimerowych. Charakteryzacja materiałów polimerowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych. Aplikacja materiałów polimerowych w zastosowaniach medycznych i inżynieryjnych. Rozwój technologii przyjaznych dla środowiska. Pisanie artykułów naukowych i patentów. Prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Współpraca z przemysłem. Zdobywanie funduszy na badania. Praca dydaktyczna ze studentami.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub innej pokrewnej, nadanego nie później niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci co najmniej 10 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym co najmniej 5 jako autor korespondencyjny
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych (co najmniej raz jako kierownik projektu)
 • odbyty staż w zagranicznej jednostce naukowo-badawczej (co najmniej 3 miesiące)
 • posiadanie nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Profil naukowy i doświadczenie badawcze kandydata muszą być powiązane ze specjalizacją naukową Katedry, i w szczególności muszą dotyczyć:
 • - badań nad wykorzystaniem dwutlenku węgla do syntezy polimerów, w szczególności bezizocyjanianowych poliuretanów z wykorzystaniem techniki polikondensacji oraz poliaddycji;
 • - badań nad syntezą organicznych węglanów oraz oligowęglanodioli, w tym badania nad otrzymaniem 5- i 6-członowych mono- i multicyklicznych monomerów węglanowych;
 • - badań nad syntezą oraz analizą struktury i właściwości witrymerów na bazie poli(hydroksy-uretanów);
 • - znajomości technik charakterystyki materiałów polimerowych, w szczególności poliuretanowych, takich jak: NMR, FTIR, GPC, MALDI-TOF, DSC, TGA, DMA oraz pomiarów reologicznych.
 • - badań nad aplikacją materiałów poliuretanowych w medycynie / inżynierii.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji