Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6 841 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Wydział Architektury poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Architektury i Sztuk Wizualnych, w zespole dydaktycznym Projektowania Architektury Mieszkaniowej w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone obowiązki dydaktyczne, badawcze (artystyczne) i organizacyjne, przede wszystkim na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni. Stanowisko wiąże się z aktywną współpracą w zakresie wymiany doświadczeń zawodowych (projektowych) oraz prowadzenia i publikowania badań naukowych.

Nasze wymagania

 • 1.Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.
 • 2. Ukończone studia wyższe na kierunku architektura oraz inne dodatkowe wykształcenie istotne dla powierzanych zadań, np. w naukach społecznych.
 • 3. Posiadany stopień doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Dodatkowym atutem będą otrzymane wyróżnienia i nagrody za pracę doktorską.
 • 4. Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej 10 letnie, bogate doświadczenie projektowe w projektowaniu obiektów mieszkaniowych, edukacyjnych, użyteczności publicznej i przemysłowych.
 • 5.Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego w duchu rozwoju zrównoważonego.
 • 6. Zaawansowany poziom wspomagania komputerowego projektowania, biegła znajomość i doświadczenie w projektowaniu przy użyciu BIM.
 • 7. Biegła znajomość zagadnień projektowania architektonicznego pozwalająca na prowadzenie zajęć z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 3-5 w języku polskim i angielskim.
 • 8.Udokumentowane podnoszenie własnych kwalifikacji, w tym kompetencji dydaktycznych.
 • 9. Udokumentowane osiągnięcia zawodowe - projektowe (udział i współudział w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz uzyskane nagrody). Współpraca krajowa i międzynarodowa w zdobywaniu doświadczeń i praktyki zawodowej (dydaktycznej i architektonicznej).
 • 10. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Biegła znajomość języka angielskiego (w tym naukowo-technicznego) w mowie i piśmie udokumentowana certyfikatem (min. B2) lub doświadczeniem w pracy w zagranicznych biurach architektonicznych (min. 6 miesięcy).
 • 11. Ukończony kurs Dydaktyki Szkoły Wyższej wraz z zaświadczeniem.
 • 12. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy – autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych (artykuły, rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych, materiały z konferencji), w tym co najmniej dwie z listy MEiN (min. 70 pkt), OpenAccess i w j. angielskim. Udokumentowany udział w projektach badawczych związanymi z zakresem zajęć z przedmiotu Projektowanie Architektoniczne 3-5. Udokumentowana aktywna działalność organizacyjna i popularno-naukowa akademicka i zawodowa (organizacja i prowadzenie warsztatów projektowych i artystycznych, seminariów i wystaw, prowadzenie koła naukowego), Udokumentowany czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (wygłaszane wystąpienia, postery).
 • 13. Wymagana umiejętność dobrej komunikacji werbalnej i poza werbalnej.

Mile widziane

 • 1. Mile widziane doświadczenia i kompetencje w aktywizacji społeczności lokalnych w projektowaniu architektonicznym.
 • 2. Mile widziane doświadczenie dydaktyczne i udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne, a także inne aktywności organizacyjno-dydaktyczne i warsztatowe.
 • 3. Mile widziana udokumentowana współpraca z zagranicznym ośrodkiem naukowym i/lub projektowym.
 • 4. Mile widziane doświadczenia w staraniach o nawiązywanie współpracy w sektorze B+R.
 • 5. Mile widziane szkolenia i doświadczenie w pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, w kryzysie zdrowia psychicznego.

Zakres obowiązków

 • 1.Kształcenie i wychowanie studentów na I, II, III stopniu studiów w języku polskim i angielskim.
 • 2.Współpraca krajowa i międzynarodowa w zdobywaniu doświadczeń i praktyki zawodowej (dydaktycznej i architektonicznej).
 • 3.Podnoszenie własnych kwalifikacji, w tym kompetencji dydaktycznych i architektonicznych.
 • 4. Podejmowanie aktywności w zakresie pozyskiwania grantów badawczych.
 • 5. Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz publikowanie wyników badań.
 • 6. Współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami naukowymi.
 • 7. Aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni oraz podejmowanie własnych inicjatyw organizacyjnych.
 • 8. Przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego PWr.

Oferujemy

 • 1. Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni;
 • 2. Możliwość rozwoju zawodowego;
 • 3. Pracę w kreatywnym i wspierającym rozwój zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora załącznik nr 3a
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie załącznik – kwestionariusz osobowy
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i projektowej
 • 6. Wykaz publikacji wraz z danymi bibliometrycznymi
 • 7. Wykaz i opis osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i projektowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych załącznik nr 3b
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce załącznik nr 3c
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* załącznik nr 3d

Załączniki