adiunkt naukowy

Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Gliwice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Opis stanowiska:
1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w:
a. ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85,
z późn.zm.),
b. Satucie Politechniki Śląskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339)
na stanowisku adiunkta,
c. Załączniku nr 4 pt. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki do Załącznika pt REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI W ZAKRESIE PROJEKTÓW
BADAWCZYCH, STAŻY PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA ORAZ 
STYPENDIÓW DOKTORSKICH do Uchwały Rady NCN nr 79/2017 z dnia 14 września 2017 r .
2) uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do 
okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem
macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym,
udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego
lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą
wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18
miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny
sposób wskazania przerw w karierze naukowej.
3) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.04.2022 r.,
4) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Techniki Cieplnej, umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
5) okres zatrudnienia: od 01.04.2021 r. do 30.09.2023 r.
6) realizacja zadań w ramach projektu NCN OPUS14 Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego
ucisku naczyń na osadzanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach wieńcowych,
Zadania (opis zadań w punktach):
1) Budowa modelu numerycznego i siatki podziału numerycznego uciskanej skurczowo (mostek mięśniowy)
tętnicy wieńcowej.
2) Prowadzenie wariantowych symulacji przepływu krwi, wraz z opracowaniem uzyskanych wyników,
3) Opracowanie tekstów artykułów naukowych i odpowiednich raportów,
Data i numer
umowy o dofinansowanie:
08.10.2020
Umowa (NCN) nr UMO-2017/27/B/ST8/01046
Nazwa projektu Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki
miażdżycowej w tętnicach wieńcowych
Wymagania:
Kandydat
1) Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, energetyka, biocybernetyka
i inżynieria biomedyczna, mechanika, lub stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka , inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna lub
w dyscyplinach pokrewnych (w przypadku stopni nadanych poza Polską musi spełniać warunki opisane
w: )
2) Ma głęboką i udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie numerycznej mechaniki płynów oraz 
modelowania numerycznego przepływów wielofazowych w środowisku ANSYS Fluent. Udokumentowane
stosowania ww. technik w zastosowaniach biomechaniki płynów (w tym modelowania przepływu krwi)
będzie dodatkowym atutem.
3) Posiada podstawową wiedzę w prowadzeniu badań laboratoryjnych, akwizycji danych pomiarowych oraz 
obróbki tych danych,
4) Posiada umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych, potwierdzoną co najmniej 3 publikacjami
z IF (jako współautor). Dodatkowe publikacje w czasopismach lub monografiach z nadaną punktacja
ministerialną będą dodatkowym atutem.
5) Charakteryzuje się wysoką motywacją do dalszego rozwoju naukowego.
Dodatkowe wymagania:
1) Znajomość języka angielskiego (min B2).
2) Bardzo dobre umiejętności interpersonalne oraz umiejętność pracy w intensywnie pracującym zespole
badawczym.
Wymagane dokumenty:
1) Podanie kandydata zawierające krótkie uzasadnienie zatrudnienia
2) Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora (lub dokument równoważny) oraz wykaz ocen ze studiów
doktoranckich,
3) Kwestionariusz osobowy (według wzoru),
4) Życiorys zawodowy i naukowy CV w języku angielskim,
5) List motywacyjny w języku angielskim,
6) Pozostałe potwierdzenia poświadczające spełnienie przez kandydata na ogłaszane stanowisko w/w
wymagań, w postaci dyplomów, referencji, artykułów naukowych, prezentacji konferencyjnych, publikacji
w czasopismach popularno-naukowych i branżowych.
7) Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego
Uczelnia oferuje (w punktach):
1) Kontrakt (umowa o pracę na czas określony) na 6 miesięcy.
2) Płacę brutto 5000 zł/miesiąc.
3) Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole składającym się z pracowników Politechniki Śląskiej,
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
4) Możliwość uzyskania dodatków projakościowych za publikacje naukowe w wysoko punktowanych
czasopismach np. 18 000 zł do 120 000 zł rocznie dla zespołu współautorów w zależności od rangi
czasopisma
5) Koncentrację w 100% na badaniach. Nie przewiduje się obowiązków dydaktycznych.
Perspektywy rozwoju zawodowego (krótki opis w punktach):
Data i numer
umowy o dofinansowanie:
08.10.2020
Umowa (NCN) nr UMO-2017/27/B/ST8/01046
Nazwa projektu Modelowanie numeryczne oraz analiza skurczowego ucisku naczyń na osadzanie się blaszki
miażdżycowej w tętnicach wieńcowych
1) Uczestnictwo w warsztatach naukowych i szkołach letnich.
2) Rozwój umiejętności w zakresie aplikowania o środki na badania naukowe

Załączniki