Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Do obowiązków kandydata będzie należało prowadzenie badań podstawowych zmierzających do (1) poznania mechanizmu działania potencjalnych substancji czynnych i leków skierowanych wobec SARS-CoV-2, (2) określenie możliwości aplikacyjnych dla substancji nowo-syntetyzowanych – immunomodulatorów w reakcji zapalnej (poprzez analizy molekularne, genetyczne i komórkowe (in vitro i ex vivo). Kandydat powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod genetyki i biologii molekularnej (PCR, RT-PCR, ELISA, western-blot, cytometria przepływowa), hodowli komórkowych, technik mikroskopowych np. kontrastowo-fazowych, SEM, CLSM. Kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i kreatywnością, dobrą organizacją, wysoką motywacją do pracy naukowej.

Nasze wymagania

 • Biolog molekularny doświadczony w technikach: ddPCR, qPCR, naukowiec posiadający wiedzę w zakresie analiz genomu i transkryptomu.
 • Kandydat powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod genetyki i biologii molekularnej (PCR, RT-PCR, ELISA, western-blot, cytometria przepływowa).
 • Dodatkowym atutem jest doświadczenie w zakresie hodowli komórek, biobankowania i znajomość technik mutagenezy (np. CRISPR).
 • Kandydat powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną technik mikroskopowych np. kontrastowo-fazowych, SEM, CLSM.
 • Naukowiec posiadający kompetencje miękkie tj. umiejętność pracy w zespole, samoorganizacji pracy, charakteryzujący się spostrzegawczością, precyzją, zamiłowaniem do badania i odkrywania.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.