Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, innowacji, technologii informacyjnych oraz transformacji cyfrowej w Zakładzie E-Przedsiębiorczości i Innowacji w Instytucie Przedsiębiorczości, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym; posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
  • Udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie; udział w krajowych i/lub międzynarodowych projektach badawczych, udział w zespołach eksperckich; doświadczenie dydaktyczne wysoko oceniane przez ostatnie trzy lata; doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji, seminariów i/lub sympozjów naukowych; znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

  • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
  • 2. Wykaz publikacji, zaświadczenia o uczestnictwie w projektach badawczych, zaświadczenia o członkostwie w zespołach eksperckich, wyniki ankiet studenckich lub opinia przełożonego dotycząca wyników ankiet studenckich, certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe

Załączniki