Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Pedagogik, w dyscyplinie psychologia, w zakresie psychologia rozwojowa i wychowawcza jako podbudowa dla wiedzy i praktyki pedagogicznej

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • czynny udział w życiu naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia oraz co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki lub stopień naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie psychologii
 • osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii udokumentowane dorobkiem publikacyjnym i czynnym udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • autorstwo publikacji w czasopismach indeksowanych w międzynarodowych bazach recenzowanych publikacji naukowych,
 • doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w międzynarodowych konferencjach i projektach badawczych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • udokumentowana aktywność w życiu naukowym o zasięgu międzynarodowym,
 • członkostwo w radach naukowych/redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • kopie trzech najważniejszych publikacji naukowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: filozof@uj.edu.pl, tytuł „konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki” lub przesyłką pocztową na adres: Wydział Filozoficzny UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, z adnotacją „konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Pedagogiki