Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko POSTDOKA (adiunkt grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS NCN: „Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich”. Kierownik projektu z ramienia UW: dr Kacper Błaziak

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk w zakresie chemii, fizyki, biologii lub nauk pokrewnych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w obszarze chemii obliczeniowej, modelowania molekularnego małych cząsteczek, określania właściwości kinetycznych i termodynamicznych reakcji katalizowanych atomami metali
 • doświadczanie w obliczeniach kwantowo-chemicznych cząsteczek w fazie gazowej modelami statycznymi i dynamicznymi
 • praktyczna umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu: Gaussian, Gromacs, VMD, Amber etc.
 • umiejętność obsługi środowisk Windows i Linux oraz wiedza z zakresu programowania (np. Python)
 • znajomość chemii cząsteczek w fazie gazowej i technik pomiarowych spektrometrii mas
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w obszarze tematycznym i metodologicznym projektu
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań (konferencje naukowe, publikacje)
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze tematycznym projektu, tj. prowadzenie obliczeń kwantowo-chemicznych modelowych reakcji metodami np. DFT, ab initio, CAS-SCF itp.
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod obliczeniowych do określenia właściwości kinetycznych i termodynamicznych wybranych mechanizmów reakcji
 • prowadzenie obliczeń mających na celu określenie własności przestrzennych (przekroju czynnego) analizy konformacyjnej obliczeniowymi metodami statycznymi i dynamicznymi
 • porównanie wyników analiz spektrometrycznych z danymi teoretycznymi
 • wizualizacja oraz prezentacji wyników badań na lokalnych i międzynarodowych forach i konferencjach
 • przygotowanie prac naukowych w języki angielskim oraz opracowanie wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych
 • prowadzenie dokumentacji naukowej zgodnie z wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji danych zaproponowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Warszawski

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełnym etacie. Praca od 01.08.2024 do 31.10.2024 (trzy miesiące), na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z możliwością przedłużenia na kolejne trzy miesiące.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys (CV),
 • lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • kopia dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny
 • dwie rekomendacje (listy polecające) oraz dane zawierające imię, afiliacje, adres email i numer telefonu osoby polecającej
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania: http://www.chem.uw.edu.pl/oferty-pracy/),
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW (do pobrania: http://www.chem.uw.edu.pl/oferty-pracy/