Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 1 stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 kwietnia 2024 r. ( prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl)

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę , od 1 października 2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30 kwietnia 2024 r.

Nasze wymagania

 • Kandydatka/Kandydat powinien posiadać tytuł doktora nauk fizycznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta.
 • Posiadać kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki lub fizyki medycznej.
 • Atutem Kandydatki/Kandydata będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy, za okres ostatnich 5 lat, w zakresie: pogłębionej znajomości zasad działania aparatury z zakresu fizyki i/lub fizyki medycznej oraz analizy danych pomiarowych, charakteryzacji i wytwarzania materiałów optycznych i/lub układów molekularnych o znaczeniu dla badań podstawowych a także ogólnie stosowanych w naukach fizycznych, biologicznych i medycznych,  fizykochemii powierzchni, koloidów i procesów międzyfazowych, metodologii pomiarów w fizyce ciała stałego, molekularnej, jądrowej, medycznej oraz fizyce radiacyjnej, biofizyki ogólnej w zakresie układów środowiskowych, znajomość popularnych języków programowania.
 • Oczekuje się, że kandydatka/kandydat porozumiewa się biegle zarówno polskim, jak i w języku angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienia świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 • Atutem Kandydatki/Kandydata będzie kierowanie bądź uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Oczekuje się zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe i badawczo-rozwojowe).

Zakres obowiązków

 • zgodnie z zakresem obowiązków

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Życiorys naukowy {zawierający : wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich , opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje}.
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego