Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

Miejsce pracy: Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 2

Nr ref. 42/2023/NA/CMBM/SPINLab/1 ​

Słowa kluczowe: mikroskopia elektronowa, mikroskopia korelacyjna, mikroskopia konfokalna, mikrotomografia, Krio-TEM, Raman, materia miękka, polimery, kompozyty, biomimetyka, fotowoltaika, wodór

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub pokrewnej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie chemia/fizyka/inżynieria materiałowa/biologia/nauki o Ziemi w obszarze badań materiałów,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych/grantów, w szczególności ERC,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy,
 • znajomość metod badawczych obejmujących mikroskopię elektronową,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej mikroskopię elektronową.
 • umiejętność obsługi oprogramowania, np. R/Statistica/Origin/ImageJ,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie prezentacji naukowych oraz tworzenie publikacji naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji