Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta w ramach projektu obejmą:
1. Określenie ekspresji GluRs na poziomie transkryptu w badanych liniach nowotworowych oraz prawidłowych.
2. Określenie ekspresji GluRs wytypowanych w pkt.1 na poziomie białka w lizatach badanych komórek.
3. Określenie ekspresji powierzchniowej wytypowanych GluRs w badanych komórkach nowotworowych.
4. Wyciszanie genów kinaz białkowych CK2, PKA i PKC.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • posiadanie stopnia naukowego doktora biologicznych lub pokrewnych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej;
 • doświadczenie w obszarze inżynierii genetycznej w szczególności w stosowaniu następujących metod:
 • - PCR (projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji),
 • - qPCR (izolacja RNA, odwrotna transkrypcja, projektowanie starterów, optymalizacja warunków reakcji qPCR, opracowanie wyników),
 • - wyciszanie genów w komórkach ssaczych z wykorzystaniem siRNA.
 • - mile widziane doświadczenie w pracy z przeciwciałami (ELISA, immunobloting) oraz w stosowaniu techniki CRISPR/Cas9 do wyciszania genów w komórkach ssaczych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • Życiorys;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • Odpis dyplomu doktorskiego;
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • Oświadczenie o uznaniu pw jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
  ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa