Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
 • zainteresowania z zakresu metodologii badań społecznych, publikacje podejmujące wątki metodologiczne (choćby pogłębiona refleksja na własną praktyką badawczą) będą dodatkowym atutem;
 • sprecyzowane plany badawcze dotyczące problematyki edukacji;
 • doświadczenia związane z udziałem w projektach badawczych lub edukacyjnych będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • zobowiązanie się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegłe władanie językiem polskim w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.); przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ; przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienie oraz zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia (do pobrania ze strony https://www.uni.lodz.pl/kariera);
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • Odpis dyplomu doktorskiego;
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.