Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii.
Nr referencyjny konkursu: konkurs_52_WB_adiunkt_1_2023

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii molekularnej
 • doświadczenie w analizie danych molekularnych z wysokoprzepustowych technologii
 • umiejętność programowania w języku Python
 • osiągnięcia naukowe w zakresie biologii molekularnej lub bioinformatyki udokumentowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym
 • bardzo dobrą znajomością języka angielskiego pozwalającą na swobodne pisanie prac naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych oraz korzystanie z literatury fachowej
 • dobra znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • curriculum vitae
 • dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz.742 ze zm.)
 • informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, w tym wykazy: publikacji; projektów badawczych, w których kandydat uczestniczył; staży, warsztatów i szkoleń, w których kandydat uczestniczył; konferencji i seminariów naukowych, w których kandydat uczestniczył
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji."

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Obsługi Wydziału; Wydział Biologii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań
  Proszę podać numer referencyjny konkursu: konkurs_52_WB-adiunkt_1_2023