Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii

Konkurs numer 29.2024.ZChF.WCH.AH z dnia 29.03.2024 r.

Nazwa stanowiska: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
W dyscyplinie: nauki chemiczne
W dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Okres zatrudnienia: czas określony
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r.
Termin składania dokumentów: od 1.04.2024 do 30.04.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia czerwiec 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadać tytuł doktora nauk chemicznych.
 • Odbyć udokumentowany staż podoktorski, lub uczestniczyć w stażu podoktorskim, który kończy się przed 1.10.2024 r.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenia (publikacje, staże) w badaniach dielektrycznych.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie (publikacje, staże) w badaniach minerałów
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie (publikacje, staże) w chemii obliczeniowej.
 • Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z chemii fizycznej.
 • Posiadać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć anglojęzycznych, pisanie publikacji i wniosków grantowych.
 • Posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Posiadać udokumentowaną współpracę międzynarodową (publikacje, staże).

Mile widziane

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z chemii fizycznej (laboratorium, konwersatorium).

Zakres obowiązków

 • Obszar dydaktyczny 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z chemii fizycznej (laboratorium, konwersatorium).
 • Opieka nad magistrantami i dyplomantami.
 • Włączanie się w działalność dydaktyczną i organizacyjną skierowaną do uczniów zainteresowanych chemią.
 • Obszar badawczy 1. Prowadzenie badań minerałów ilastych i ich interkalatów metodami dielektrycznymi.
 • Prowadzenia badań minerałów ilastych i ich interkalatów metodami chemii obliczeniowej.
 • Zaangażowanie w procedurę patentowania wyników mających potencjał aplikacyjny.
 • Systematyczne publikowanie otrzymanych wyników.
 • Prace rozwojowe dotyczące stanowisk do badan dielektrycznych.
 • Ubieganie się o środki finansowe na badania.
 • Zaangażowanie w organizację konferencji naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy kandydata).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.29.ZChF.WCh.AH”.