Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina psychologia, dyplom ukończenia czteroletniej szkoły psychoterapii.
 • 2. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami zakresie nauczania przedmiotów: psychologia różnic indywidualnych, psychologia i psychopatologia człowieka dorosłego, psychologia i psychopatologia dziecka, psychologia prokreacji, psychologia przywiązania. Dorobek naukowy w zakresie psychologii oraz praktyczne doświadczenie w pracy poza uczelnią wyższą, wskazane w pracy terapeutycznej z pacjentami.
 • 3. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu,
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
 • 4. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji i liczby stron
 • 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 6. Kopia dyplomu uzyskania tytułu naukowego doktora
 • 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 • 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu
 • 9. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów:
  Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701
  ANS w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg
  Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).