Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (architektura),
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu budownictwa zrównoważonego, budownictwa drewnianego, projektowania architektoniczno – budowlanego, projektowania konstrukcji, BIM, wykorzystania metod numerycznych,
 • gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie, realizowanych na kierunku architektura oraz budownictwo, w tym Civil Engineering,
 • znajomość procedur związanych z projektowaniem parametrycznym oraz procesów optymalizacji architektoniczno – konstrukcyjnej,
 • potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (Project Management),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, oraz znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi współpracy interdyscyplinarnej, w tym Rhinoceros/Grasshopper i Robot Structural Analysis, Revit,
 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do modelowania parametrycznego i analiz konstrukcyjnych, w tym modelowanie 3D oraz programy wspomagające optymalizację architektoniczno – konstrukcyjną,
 • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki (w tym m.in. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection),

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń (dodatkowy atut),
 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym, w weekendy,
 • widoczna aktywność publikacyjna, szczególnym atutem będzie dorobek publikacyjny obejmujący prace w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu budownictwa zrównoważonego, budownictwa drewnianego, projektowania architektoniczno – budowlanego, projektowania konstrukcji, BIM, wykorzystania metod numerycznych,
 • prowadzenie prac dyplomowych z zakresu budownictwa zrównoważonego, projektowania architektoniczno – budowlanego oraz przedmiotów powiązanych tematycznie
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym
 • publikowanie artykułów naukowych

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatną opiekę zdrowotną w Uniwersyteckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • - życiorys zawodowy;
 • - odpis dyplomu;
 • - wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • - niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki