Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 48/2023/NA/WNP/IBBIOS

Słowa kluczowe: embriologia, histologia, nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu histologii i ultrastruktury komórek zwierzęcych, w tym prace jako pierwszy lub korespondencyjny autor,
 • doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów naukowych, udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod i technik stosowanych w badaniach histologicznych i embriologicznych oraz immunohistochemicznych,
 • praktyczna znajomość badań i metod analiz komórek i tkanek zwierzęcych, w tym umiejętność obsługi aparatury obejmującej transmisyjny mikroskop elektronowy, mikroskop fluorescencyjny, cytometr przepływowy,
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (umiejętność publicznej prezentacji wyników prac badawczych),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu histologii, embriologii, czy technik histologicznych, histochemicznych i immunohistochemicznych w uczelni wyższej,
 • doświadczenie w popularyzacji wiedzy,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców)
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie w zakresie histologii i embriologii zwierząt, zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim i angielskim) z zakresu histologii, anatomii i embriologii zwierząt,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespół Histologii i Embriologii Zwierząt IBBIOŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki