Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Botaniki, Wydział Nauk Biologicznych
Konkurs nr 45.2024.ZBot.WNB.AH z dnia 09.04.2024 r.
Nazwa stanowiska: Adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna
w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 1 rok
Termin składania dokumentów: 09.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

  • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
  • Udokumentowany znaczący dorobek publikacyjny w czasopismach z listy JCR.
  • Staż dydaktyczny (ćwiczenia, zajęcia terenowe) na poziomie akademickim; doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu systematyki roślin, ekologii roślin.
  • Uczestnictwo w konferencjach naukowych.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.
  • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

  • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie działalności badawczej w obszarze botaniki. 2. Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science. 3. Uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych).
  • W obszarze dydaktycznym 1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie botaniki. 2. Udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne oraz kompetencje zawodowe.
  • W obszarze organizacyjnym 1. Udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
  • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
  • Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora (z kopią dyplomu magistra).
  • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
  • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
  • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
  • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat (wraz z liczbą punktów za publikację).
  • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
  • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
  • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki