Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Do obowiązków kandydata należeć będzie:
Adiunkt badawczy będzie prowadził badania w ramach projektu:
„Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka
związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków
antywirusowych”. Badania prowadzone będą w Małopolskim Centrum
Biotechnologii UJ. Adiunkt będzie współpracował z zespołem
zaangażowanym w realizację projektu.
Będzie to praca laboratoryjna, konfiguracja eksperymentalna,
przetwarzanie próbek. Kandydat może liczyć na dostęp do bogatego
zaplecza laboratoryjno-aparaturowego

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora;
 • odpowiedni dorobek naukowy
 • czynny udział w życiu naukowym.
 • ukończone studia magisterskie na kierunku biologia molekularna lub na kierunkach pokrewnych: biologia, biotechnologia, mikrobiologia;
 • doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologiczneg
 • doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 3+ bezpieczeństwa biologicznego (klasa 3 przenoszona drogą kropelkową);
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową;
 • znajomość i umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego
 • udokumentowane publikacjami naukowymi (nie mniej niż 2 prace z pierwszym autorstwem w czasopismach z tzw. impact factor) doświadczenie w zakresie wirusologii molekularnej;
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych
 • doświadczenie w zakresie biologii molekularne
 • doświadczenie w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalne
 • doświadczenie w zakresie technik biochemicznych stosowanych rutynowo w laboratoriach mikrobiologicznych
 • Kandydat powinien spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
 • uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza)
 • uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora
 • w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie kandydat nie by zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym jest realizowany projekt badawczy(zatrudnienie w ramach UJ)

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/-nauczyciele
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
 • Pełne Curriculum vitae
 • Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa oraz liczby cytowań),
 • Recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka/Kandydat posiada
 • Opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów konkursowych, ze szczegółowym opisem w jaki sposób każdy z wymogów został spełniony

Załączniki