Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: Adiunkt
Jednostka badawcza: Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Projekt: OPUS23
Tytuł: Molekularna i genetyczna analiza glukozynolanowych systemów obrony i ich wpływ na interakcje korzeni roślin z mikroorganizmami. PSP nr: K/NCN/000119
Nr konkursu: 1227.1101.120.2024 (1)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • 1. Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.
 • 2. Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: • interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis) • analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki), • analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
 • 3. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • 4. Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
 • 5. Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
 • 6. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki:
 • • uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.
 • • uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 • • kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
 • • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to:
 • 1) Analiza interakcji roślina-grzyb przy użyciu mutantów Arabidopsis oraz bibliotek endofitów, włączając analizę obrazowania komputerowego
 • 2) Izolacja DNA i RNA z próbek grzybów i roślin, przygotowanie biblioteki DNA do sekwencjonowania następnej generacji, oraz analiza wyników we współpracy międzynarodowej i krajowej.
 • 3) Analiza metabolitów roślinnych za pomocą podejścia metabolomicznego we współpracy międzynarodowej i krajowej.
 • 4) Analiza ekspresji genów roślin i grzybów za pomocą qRT-PCR.
 • 5) Przygotowanie manuskryptu do opublikowania.
 • 6) Kandydat będzie prezentować postępy swojej pracy badawczej na spotkaniach grupowych oraz na seminariach jednostki. Będą również współpracować innymi członkami grupy.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy Prosimy o nadsyłanie aplikacji w języku angielskim
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
 • 1) wykaz publikacji
 • 2) list motywacyjny
 • 3) opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Załączniki