Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

adiunkt; grupa badawczo-dydaktyczna; dyscyplina – nauki prawne; 1 etat (czas określony)

Nasze wymagania

 • • posiadania stopnia doktora nauk prawnych z wyróżnieniem, ze specjalizacji prawo europejskie lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne z wyróżnieniem, ze specjalizacji prawo europejskie;
 • • udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej; • biegłej znajomości języka polskiego oraz potwierdzonej certyfikatami znajomości co najmniej dwóch języków obcych;
 • • biegłej znajomości języka polskiego oraz potwierdzonej certyfikatami znajomości co najmniej dwóch języków obcych;
 • • co najmniej rocznego doświadczenia dydaktycznego w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa Unii Europejskiej dla studentów na poziomie uniwersyteckim;
 • • przestrzegania zasad etyki naukowej.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa antydyskryminacyjnego UE; prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa polskiego w kontekście przepisów prawa Unii Europejskiej; prowadzenie badań prawa obcego w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania badań dotyczących prawa Unii Europejskiej;
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu prawa Unii Europejskiej – zajęć z prawa instytucjonalnego i materialnego UE
 • w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Katedrze Prawa Europejskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
 • - uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • - odpis dyplomu doktora
 • - spis najważniejszych publikacji z podaniem liczby stron,
 • - plan dalszej działalności badawczej,
 • - wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych,
 • - opinię samodzielnego pracownika naukowego,
 • - oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-pracownicy).
 • - informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW)
 • - oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW)

Załączniki