Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (lub zaawansowany przewód doktorski z opcją uzyskania stopnia do końca 2024).
 • Stopień magistra filologii angielskiej (lub analogiczny, np. zdobyty na uczelni zagranicznej).
 • Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa (komunikacja publiczna, analiza dyskursu, stylistyka, pragmatyka, retoryka, języki specjalistyczne, komunikacja interkulturowa, Business English, przekładoznawstwo) np. publikacje w punktowanych czasopismach w języku angielskim, prace recenzowane, projekty badawczo-rozwojowe, udział w konferencjach naukowych.
 • Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej w języku angielskim (poziom B2-C2).

Mile widziane

 • Ukończenie szkoleń podnoszących umiejętności badawcze.
 • Ukończenie szkoleń lub dorobek zawodowy w zakresie obsługi komunikacji publicznej.
 • Mobilność zagraniczna lub współpraca z ośrodkami zagranicznymi.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Prowadzenie działalności naukowej, publikowanie, uczestnictwo w konferencjach.
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału.
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć.

Oferujemy

 • Stabilna praca w renomowanej uczelni publicznej.
 • Uposażenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania w UO.
 • Wsparcie administracyjne, biblioteczne i IT stanowiska pracy.
 • Dostęp do szkoleń z dydaktyki akademickiej.
 • Dostęp do dofinansowania wyjazdów konferencyjnych i mobilności Erasmus+.
 • Praca w zgranym, umiędzynarodowionym zespole.
 • Dodatki zadaniowe za udział w projektach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu edukacji i zatrudnienia.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora (dokument potwierdzający zaawansowanie przewodu doktorskiego).
 • Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania.
 • Kopie dokumentów poświadczających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych.
 • Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

Załączniki