Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów (pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych).

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • Ukończenie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing lub ekonomia
 • Posiadanie udokumentowanych, dodatkowych kompetencji (jak np. studia podyplomowe) z zakresu komunikacji społecznej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych obejmującego okres co najmniej 5 lat
 • Udokumentowany dorobek naukowy, w tym recenzowane publikacje i udział w konferencjach naukowych
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej
 • Legitymowanie się zagranicznym stażem naukowym
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz przynajmniej jednego zachodniego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, w tym także w obiegu międzynarodowym;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w tym wykładów, ćwiczeń i laboratoriów
 • Gotowość do pełnienia powierzonych sobie funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • 2. Odpis dyplomu doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • 3. Odpis dyplomu absolwenta studiów na kierunku zarządzanie i marketing lub ekonomia;
 • 4. Życiorys naukowy,
 • 5. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z wykazem publikacji,
 • 6. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW)
 • 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim - Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki