Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Adres miejsca pracy: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 12/2024/NA/WNP/INoZ

Słowa kluczowe: geologia, sedymentologia, palinologia,

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku lub pokrewnej dyscyplinie,
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku z ukierunkowaniem na badania palinologiczne holoceńskich osadów organicznych,
 • aktualny, znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie, obejmujący aktualne problemy badawcze, indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • udokumentowana publikacjami naukowymi współpraca międzynarodowa,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • znajomość metod badawczych obejmujących nauki przyrodnicze ( w szczególności analiza palinologiczna osadów czwartorzędowych),
 • doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym z umiejętnością przeprowadzania maceracji osadów organicznych i acetolizy Faegri’ego i Iversena,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu geologii czwartorzędu, sedymentologi i geologii fizycznej,
 • udokumentowane osiągnięcia popularyzatorskie oraz formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki zdalnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • umiejętność obsługi programów do zarządzania danymi palinologicznymi i ich wizualizacji oraz programów statystycznych,
 • samodzielność i kreatywność, komunikatywność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i środków zewnętrznych na cele badawcze,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • doświadczenie we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu spotkań, seminariów i warsztatów tematycznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych według zasad obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i wskazanych przez dyrektorów kierunków: geologia, geologia stosowana, geofizyka, aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi, inżynieria zagrożeń środowiskowych, geografia, ochrona środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych,
 • zaangażowanie w działalność popularyzującą naukę i wyniki prowadzonych badań naukowych,
 • udział w pracach organizacyjnych w Instytucie Nauk o Ziemi w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki