Adiunkt stanowisko badawcze

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ oraz zgodnie z projektem OPUS 18 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Głównym celem naukowym projektu są badanie spektroskopowe białek w układach modelowych jak i układach biologicznych zmodyfikowanych pod wpływem różnych warunków fizyko-chemicznych, a także badanie oddziaływania sond CPL z różnymi układami białkowymi. W pierwszym etapie projektu zaplanowano przeprowadzanie analizy modelowych układów opartych na białkach przy użyciu różnych metod spektroskopowych, w tym spektroskopii ramanowskiej (RS), ramanowskiej aktywności optycznej (ROA)
i elektronowego dichroizmu kołowego (ECD). II etapem będzie zbadanie oddziaływania sond CPL i RROA z modelowymi układami białkowymi. Trzecie zadanie polegać będzie na badaniu naturalnych układów biologicznych, przede wszystkim osocza krwi z różnych modeli chorobowych myszy i na badaniu potencjału, spektroskopowego różnicowania próbek biologicznych uzyskanych z różnych mysich modeli chorobowych za pomocą sond CPL/RROA

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie metod fizyki chemicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej i chemii biologicznej
 • • doświadczenie w pracy z biologicznymi układami makromolekularnymi, przede wszystkim z układami białkowymi
 • • dodatkowym atutem będzie doświadczenie i wiedza w zakresie metod spektroskopii absorpcyjnej i oscylacyjnej
 • • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 • • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • • doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego, oraz
 • • udział w realizacji projektu OPUS18 „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek - indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • • projektowanie, przygotowanie i prowadzenie eksperymentów na modelowych układach białkowych oraz na układach białkowych pochodzenia biologicznego
 • • izolowanie białek z materiału biologicznego
 • • wykonywanie pomiarów spektroskopowych
 • • przygotowanie układów kompleksowych białko-sonda molekularna
 • • monitorowanie poprawności działania aparatury podczas prowadzonych pomiarów oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych;
 • • analiza i opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań;
 • • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań
 • • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • • aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET
 • • opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej