Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
na Wydziale Filologicznym

Konkurs nr 53.2024.ZSCh.ISKŚO.WF.MR z dnia 24.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydział Filologiczny
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna
• w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony
Termin składania dokumentów: 25.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskanego w Rzeczypospolitej lub za granicą. W przypadku kandydatów zagranicznych obowiązują przepisy o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą. Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce.
 • Legitymowanie się znajomością problematyki i prowadzenie badań naukowych nt. Chin w kontekście nauk o kulturze i religii.
 • Udokumentowane pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie np. języka chińskiego, kultury i religii Chin.
 • Sprecyzowane plany rozwoju naukowego.
 • Znajomość języka chińskiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w obszarze dydaktyki akademickiej i w dyskursie naukowym.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę kryteria dodatkowe związane z profilem naukowym Zakładu Studiów Chińskich oraz potrzebami dydaktycznymi Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka chińskiego, aktywność w zakresie popularyzacji wiedzy nt. Chin.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o kulturze i religii. Ubieganie się o granty wewnętrzne, krajowe i międzynarodowe, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odpowiednią Radę Dyscypliny.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego w zakresie i wymiarze przewidzianym dla stanowiska adiunkta zgodnie z aktualnymi, wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności związanych z realizacją i organizacją procesu dydaktycznego wskazanych przez Dyrektora Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych lub kierownika Zakładu, a w szczególności: pełnienie funkcji opiekuna (tutora) grup studenckich, pełnienie funkcji egzaminatora w komisji rekrutacyjnej, udział w organizacji egzaminów itd.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i Zakładu Studiów Chińskich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Załączniki