1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych

Instytut Historyczny
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kryteria kwalifikacji:

1.  tytuł magistra historii lub tytuł magistra stosunków międzynarodowych;

2.  dorobek naukowy w zakresie historii potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych;

3.   doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów i stypendiów;

4.   doświadczenie w realizacji projektów badawczych;

5.   uczestnictwo w zespołach badawczych;

6.   znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

1.  wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,

2.  życiorys,

3.  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania),

4.  potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym,

5.  informacje o dorobku naukowym – wykaz publikacji, udział w projektach naukowo-badawczych,

6.  oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) (formularz do pobrania),

7.  oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (formularz do pobrania),

8.  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (formularz do pobrania).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Formularze do pobrania dostępne na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 4 stycznia 2023

Termin podjęcia uchwały o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do konkursu: 10 stycznia 2023

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 stycznia 2023. Ze względu na wszczęte postępowanie odwoławcze posiedzenie komisji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 27 stycznia br.

Planowana data zatrudnienia od 1 lutego 2023

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „Oferta kandydata na stanowisko asystenta badawczego”

Załączniki