Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy co najmniej doktora w zakresie socjologii (nauk socjologicznych) lub dyscyplin pokrewnych (psychologia, etnologia i antropologia kulturowa lub kulturoznawstwo/nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach) (warunek formalny).
 • Dorobek badawczy, zwłaszcza udokumentowany publikacjami naukowymi: artykuły w czasopismach, publikacje książkowe, rozdziały w recenzowanych pracach zbiorowych.
 • Kompetencje badawcze i analityczne: pogłębiona znajomość metodologii badań jakościowych oraz analizy danych jakościowych, w tym metod humanistyki cyfrowej, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.
 • W ocenie kandydatów będzie brane pod uwagę doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie zajęć akademickich, organizacja szkoleń, warsztatów), zwłaszcza w prowadzeniu zajęć z o charakterze badawczym/warsztatowym z wykorzystaniem metod jakościowych i współczesnych metod analizy danych jakościowych.
 • W ocenie kandydatów będzie brany pod uwagę dorobek organizacyjny (np.: współorganizowanie konferencji naukowych lub sesji konferencyjnych, zaangażowanie instytucjonalne; udział w działaniach na rzecz środowisk pozaakademickich np. instytucji samorządowych, trzeciego sektora) oraz działalność ekspercka.
 • Bardzo dobrą czynną znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych i prowadzenie zajęć akademickich (warunek konieczny).

Zakres obowiązków

 • Dziedzina i dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie głównie prowadził badania: nauki społeczne, nauki socjologiczne
 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w dyscyplinie nauk socjologicznych w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego, promowanie prac dyplomowych na studiach I i II stopnia.
 • Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, udział w pracach wybranej przez pracownika katedry i/lub istniejących na Wydziale centrów, a także organów Wydziału i dyscypliny Nauk Socjologicznych na UW oraz w ich komisjach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Prorektora UW prof. dra hab. Sambora Gruczy
 • List motywacyjny skierowany do Przewodniczącej Komisji Konkursowej prof. dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk.
 • Życiorys naukowy (w tym lista projektów badawczych zawierająca informacje o podmiotach, w których projekty były prowadzone, ich kierownikach i charakterze udziału kandydata w projekcie, wykaz przeprowadzonych zajęć dydaktycznych wraz ze stopniem studiów, kierunkiem studiów i liczbą godzin, a także informacje o znajomości języków obcych, prowadzonych szkoleniach i warsztatach, sporządzonych ekspertyzach i udziale w zespołach eksperckich, oraz doświadczeniu organizacyjnym na uczelniach wyższych i poza nimi, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, oraz inne informacje poświadczające spełnienie przez kandydata oczekiwań określonych w ogłoszeniu konkursowym, w tym o udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, o uzyskanych stypendiach i nagrodach naukowych, odbytych stażach naukowych, o członkostwie w organizacjach/towarzystwach naukowych, w redakcjach czasopism naukowych, o udziale w organizacji konferencji, o działalności na rzecz popularyzacji nauki oraz innych osiągnięciach).
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem i adresem e-mailowym (do pobrania ze strony: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania).
 • Odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego (skan).
 • Wykaz publikacji, w tym kopie nie więcej niż pięciu najważniejszych publikacji (w wypadku książek strona tytułowa i spis treści).
 • Dokument (nie więcej niż trzy strony) zawierający skrócony projekt autorskiego kursu (zajęć interaktywnych: konwersatorium, seminarium, lub warsztat, łącznie 30 godzin dydaktycznych) na temat, w którym się specjalizują, i który najlepiej ich zdaniem pozwoliłby wykorzystać ich umiejętności w dydaktyce zgodnej z oczekiwaniami opisanymi w ogłoszeniu konkursowym. Projekt powinien zawierać (1) ogólny opis zajęć, w tym tytuł, zarys tematyki (jeden akapit) i plan tematów poszczególnych spotkań, listę kilku przykładowych lektur/materiałów/źródeł danych/oprogramowania, opisu efektów kształcenia (zwłaszcza umiejętności, jakich uczestnicy zajęć mają po ich odbyciu nabyć), propozycji metod pracy na zajęciach, angażowania uczestników i sprawdzania ich wiedzy; (2) scenariusz jednego wybranego spotkania w ramach kursu. Projekt zajęć będzie omawiany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania).
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna oraz klauzula zgody) stanowiącą załącznik do ogłoszenia.
 • Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych (znajomość języków obcych, udział w projektach badawczych, sylabusy zajęć, staże zagraniczne; etc.).
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptacje zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptacje zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)
 • Świadectwa pracy (jeżeli dotyczy).

Załączniki