Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

Nasze wymagania

 • Od kandydata/kandydatki na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 r. z 742 z późn. zm.), a ponadto:
 • co najmniej stopnia doktora nauk humanistycznych;
 • specjalizacji badawczej w dyscyplinie językoznawstwo;
 • zainteresowań badawczych ukierunkowanych na językoznawstwo hispanistyczne;
 • co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy na wyższej uczelni
 • doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego oraz językoznawstwa hispanistycznego na różnych poziomach nauczania na poziomie uniwersyteckim;
 • doświadczenia we współpracy w grupach badawczych;
 • dorobku naukowego w postaci aktualnych publikacji naukowych oraz potencjału do dalszego rozwoju naukowego;
 • dodatkowym atutem będzie ukierunkowanie badawcze oraz dydaktyczne na język prawny i prawniczy;
 • zadeklarowania, że Uniwersytet Warszawski będzie dla niego podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Realizacja obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum);
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie tematów realizowanych na Uniwersytecie oraz związanych z własnych rozwojem naukowym i publikowanie ich wyników;
 • kształcenie kadry naukowej;
 • organizacja i udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
 • obowiązki organizacyjne np. udział w pracach komisji egzaminacyjnych, w posiedzeniach organów kolegialnych w Uniwersytecie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom doktora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Wykaz publikacji
 • Opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki