Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana z językiem angielskim jako wiodącym;
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: historia literatury brytyjskiej;
 • Minimum jedna publikacja za 70 pkt;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Udokumentowane uczestnictwo w programach dokształcających z zakresu dydaktyki (Mistrzowie Dydaktyki);
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z literatury krajów anglojęzycznych na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora prac licencjackich (minimum 3 lata) na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji recenzenta prac licencjackich i/lub magisterskich na kierunku filologia angielska i/lub lingwistyka stosowana (język wiodący angielski);
 • Znajomość nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu wykładów dla środowiska zewnętrznego, np. uczestnictwo w programie Noc Anglistów, wykłady otwarte, wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.;
 • Doświadczenie w realizacji prac organizacyjnych uczelni wyższej, np. układanie harmonogramu zajęć, praca w zespole programowym kierunku, itp.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej wymienione w otwartym naborze.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji