Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie socjologia;
 • znajomość metod jakościowych w badaniach interdyscyplinarnych;
 • dorobek naukowy, w tym utorstwo co najmniej pięciu artykułów opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach recenzowanych (w szczególności z listy Journal Citation Reports), i co najmniej jednej pracy książkowej wydanej przez wydawnictwo o międzynarodowej renomie;
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii historycznej;
 • udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projektach badawczych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku;
 • znajomość minimum jednego języka źródłowego

Mile widziane

 • doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej roczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;

Zakres obowiązków

 • uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;
 • aplikowanie o granty europejskie i krajowe;
 • budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;
 • publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wzmacnianie marki i pozycji instytutu w strategicznie określonych obszarach;
 • opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora UW;
 • plan rozwoju naukowego;
 • kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • kopia dyplomu/ zaświadczenia o otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego;
 • życiorys zawierający informację o osiągnięciach w pracy naukowej wraz z listą publikacji naukowych;
 • inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu: „Oświadczam, że zapoznałem/ łam się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim”.

Załączniki