Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii fizycznej – ekologia krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach ekosystemów seminaturalnych

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego.
 • Udokumentowany czynny udział w życiu naukowym.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 • Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów i doktorantów.
 • Uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje kandydat, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, jak również realizacja celów ujętych w indywidualnych i/lub zespołowych planach badawczych, jeśli takie zostaną określone.
 • Udział w działalności naukowej w różnych rolach (np. recenzenta, redaktora, członka redakcji, uczestnika wydarzeń naukowych itp.) oraz przestrzeganie zasad etyki w działalności naukowej (wskazywanie UJ w afiliacji dorobku naukowego pracownika).
 • Inicjowanie i realizacja (w uzgodnieniu z przełożonymi) indywidualnych lub zespołowych projektów badawczych.
 • Uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej.
 • Uczestniczenie w procesach ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia.
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym szczególnie kompetencji badawczych i dydaktycznych oraz wiedzy i umiejętności odpowiadających tematyce prowadzonych zajęć.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz UJ.
 • Prowadzenie współpracy z otoczeniem (społecznym/gospodarczym).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV;
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada;
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki;
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki