Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Inżynierii Biomedycznej

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 22/2024/NA/WNST/IIB

Słowa kluczowe: fizyka medyczna, diagnostyka termowizyjna, medycyna sportowa, medycyna fizykalna

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne lub pokrewnej dyscyplinie,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w obszarze fizyki medycznej, biofizyki,
 • aktualny wysoko punktowany publikacyjny dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria biomedyczna i nauki medyczne w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych i zagranicznych,
 • udokumentowany zagraniczny staż naukowy związany z wykorzystaniem termografii w medycynie sportowej,
 • współpraca międzynarodowa potwierdzona publikacjami z zakresu termografii w sporcie,
 • znajomość metod badawczych obejmujących: termografię w podczerwieni, aktywną termografię dynamiczną, spektroskopię UV-VIS, elektromiografię, QA w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej, podstawy diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego, budowę i działanie CyberKnife, metody planowania leczenia w teleradioterapii, nowoczesne techniki napromieniania oraz planowanie leczenia w radioterapii,
 • umiejętność obsługi aparatury obejmującej: termografię w podczerwieni, aktywną dynamiczną termografię, spektroskopię UV-VIS, elektromiografię, aparaturę EKG do badań wysiłkowych, analizator laktatu i glukozy używany w badaniach wysiłkowych sportowców,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni na studiach I i II stopnia,
 • doświadczenie w realizowaniu projektów dydaktycznych,
 • udokumentowana mobilność dydaktyczna,
 • udokumentowane osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie,
 • udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i komunikację z pacjentami podczas badań w klinikach lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • umiejętność obsługi oprogramowania, takiego jak: Statistica, Imagel, MS Excel, AutoCad, BIOPAC, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
 • przedstawienie co najmniej dwóch listów referencyjnych od środowiska medycznego oraz inżynierii biomedycznej,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • doświadczenie we współpracy w zespole badawczym,
 • potwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania opinii dla przemysłu,
 • udział w zespole badawczym opracowującym licencję badawczą z zakresu termowizji,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna w zakresie zastosowania termowizji w: medycynie sportowej, fizjoterapii, stomatologii, terapii hiperbarycznej trudno gojących się ran oraz w zakresie leczenia implantoprotetycznego z użyciem dynamicznej nawigacji chirurgicznej,
 • publikowanie wyników badań zgodnie ze strategią dyscypliny,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku fizyka medyczna i pokrewnych,
 • organizacja konferencji tematycznie związanych z fizyką medyczną i inżynierią biomedyczną,
 • działalność popularyzatorska dla dzieci i młodzieży w zakresie fizyki medycznej i inżynierii biomedycznej,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • udokumentowane wymagania kwalifikacyjne,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji