Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Cieszyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Adres miejsca pracy: ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 20/2024/NA/WSNE

Słowa kluczowe: etnologia i antropologia kulturowa, nauki o kulturze i religii, badania jakościowe, badania etnograficzne, Globalne Południe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie etnologia i antropologia kulturowa lub w dyscyplinie pokrewnej nauki o kulturze i religii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań etnograficznych ze szczególnym uwzględnieniem badań w krajach Globalnego Południa (np. współczesne lub historyczne studia w krajach azjatyckich lub/i afrykańskich lub/i krajach Ameryki Południowej),
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa lub nauki o kulturze i religii indeksowany w bazach Scopus lub Web of Science,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach zagranicznych i krajowych,
 • znajomość metod badawczych jakościowych i ilościowych wykorzystywanych w ramach obszaru nauk humanistycznych i społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • gotowość do współpracy w zespole,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie etnologia i antropologia kulturowa,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, animacja społeczno-kulturalna z edukacją regionalną, edukacja kulturalna oraz w ramach modułów ogólnouczelnianych,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,  
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin, 
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin, 
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ. 
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany), 
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji