Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej.
ogłoszenie nr: 1227.1101.157.20024

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • • ze względu na charakter prowadzonych prac, posiadają w swoim dorobku udokumentowane doświadczenie w pracy z kompleksami cyjanowymi, a także innymi materiałami wysoce toksycznymi;
 • • posiadają potwierdzone dorobkiem naukowym doświadczenie w zakresie wykonywania eksperymentów dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i interpretacji ich wyników
 • • posiadają doświadczenie w pełnieniu opieki promotorskiej w realizacji prac magisterskich lub licencjackich;
 • • posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów z chemii i biochemii oraz innych zajęć dydaktycznych (konwersatoriów i laboratoriów);
 • • posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie celem prowadzenia samodzielnych zajęć ze studentami w języku polskim
 • • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych;

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada,
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Chemii UJ, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, z adnotacją: Konkurs: adiunkt-ZChN" lub przesłać e-mailem na adres; etat@chemia.uj.edu.pl w tytule wpisując: Konkurs: adiunkt-ZChN"