Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydzial Filologiczny, Katedra Dramatu i Teatru
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;
 • specjalizować się oraz posiadać bogaty dorobek naukowy (publikacje i projekty badawcze) w zakresie badań kulturowych, lub marketingu kultury
 • posiadać doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach (szczególnie w ostatnich 2 latach) udziałem w zespołach badawczych, konferencjach międzynarodowych
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o kulturze, kuratorstwa, organizacji wystaw, (minimum 1 rok, około 200 godzin dydaktycznych
 • znać nowoczesne metody dydaktyczne
 • przedstawić opis dwóch kursów proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk; - posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych
 • znać biegle język polski w mowie i piśmie
 • spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku asystenta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta
 • doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej tj. publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, potwierdzony udział w projektach badawczych.
 • przedstawienie opisu dwóch kursów proponowanych studentkom i studentom produkcji teatralnej i organizacji widowisk

Mile widziane

 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • 2. w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie językoznawczych przedmiotów dydaktycznych (m.in. z wiedzy o współczesnym języku polskim, kultury języka polskiego, aksjolingwistyki, lingwistyki dyskursu oraz komunikowania publicznego i komunikacji internetowej),
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz zakładu, instytutu i wydziału".
 • obecność przez co najmniej trzy dni robocze w Łodzi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Kultury Współczesnej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, email: ikw@uni.lodz.pl