Adiunkt

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Biofizyki, Wydział Biotechnologii

Konkurs nr 59.2024.ZB.NCN.WB.MR z dnia 13 maja 2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Biofizyki, Wydział Biotechnologii
Stanowisko: adiunkt (post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
• w dyscyplinie: nauki biologiczne, medyczne lub pokrewne w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedycznej
• w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Liczba etatów:1
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2024 r.
Termin składania dokumentów: 12.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony do 38 miesięcy
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), Statucie UWr oraz w uchwale Rady NCN nr 60/2019 z dnia 13 czerwca 2019, Zał.2.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biochemii/biotechnologii/inżynierii biomedyczne/ nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (przynajmniej jedna pierwszoautorska publikacja eksperymentalna w międzynarodowym czasopiśmie z IF powyżej 3).
 • Zainteresowania naukowe i znajomość technik związana z biochemią, biologią molekularną i komórkową.
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych i pisaniu projektów.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, komunikatywność.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
 • Preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy z technikami analizy stresu ER, microRNA, WB oraz NGS.

Zakres obowiązków

 •  W obszarze badawczym:
 • Prowadzenie badań eksperymentalnych i analiza wyników.
 • Przygotowywanie raportów.
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych.
 • Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 •  W obszarze organizacyjnym:
 • Uczestnictwo w zebraniach naukowych, seminariach.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych.
 • Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych projektu.
 • Wspieranie doktorantów i uczestników studiów magisterskich.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/NZ3/0086) pt. Czy łagodny stres ER i prekondycjonowanie umożliwią lepsze zrozumienie mechanizmów determinujących los komórki podczas UPR?” Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Rafał Bartoszewski.
 • Wynagrodzenie: 7296 -7608 brutto PLN /miesiąc

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf)
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Wypełnione przez kandydata oświadczenie, zgodnie z wzorem opublikowanym wraz z ogłoszeniem konkursowym (wzór poniżej, w związku z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.59.2024.ZB.NCN.WB.MR”