Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Książki i Historii Mediów, na pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom doktora z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • 2. Dorobek naukowy i doświadczenie eksperckie/zawodowe w zakresie komunikacji audiowizualnej, w tym historii i współczesności filmu fabularnego - potwierdzonych publikacjami, wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, udziałem w realizacji projektów oraz aktywnością w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych
 • 3. Doświadczenie w dydaktyce akademickiej w zakresie publikowania współczesnego, w tym projektowanie publikacji, historii mediów polskich w XX w., w tym cenzury, humanistyki cyfrowej i naukoznawstwa,
 • 4. Zwiększona aktywność w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularno-naukowym (sesji, seminariów i zajęć warsztatowych) tematycznie związanych z filmem fabularnym i dokumentalnych,
 • 5. Dobra znajomość języków: polskiego i angielskiego

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz publikowanie ich wyników, także w obiegu międzynarodowym
 • 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 210 godz. dydaktycznych rocznie, w tym ćwiczeń i laboratoriów;
 • 3. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • 2. Odpis dyplomu doktora nauk społecznych,
 • 3. Życiorys naukowy,
 • 4. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z wykazem publikacji,
 • 5. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 • 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim - Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW lub dostarczyć osobiście do Dziekanatu - pokój 0,18,
  ul. Bednarska 2/4
  00-310 Warszawa