Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

I Katedra i Klinika Kardiologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkt badawczo-dydaktyczny (2 etaty)
w I Katedrze i Klinice Kardiologii
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 65/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy lekarza,
 • 2. stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • 3. specjalizacja w dziedzinie kardiologii,
 • 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 5. aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor,
 • 6. biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim,
 • 2. doświadczenie w zakresie wykonywania inwazyjnych procedur elektrofizjologicznych,
 • 3. doświadczenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy potwierdzone certyfikatami Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • 4. doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń medycznych w obrębie Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.
 • Oświadczenia wskazane w punkcie III ogłoszenia.

Załączniki