Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.
 • 2. Ukończone studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • 3. Dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji opublikowanych w latach 2020-2024 w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism.
 • 4. Kierowanie i/lub udział w projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez instytucje państwowe, w tym finansowanych w trybie konkursowym.
 • 5. Odbyty krajowy i/lub zagraniczny staż naukowy w uczelni wyższej lub jednostce badawczej.
 • 6. Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • 7. Aktywność popularyzatorska w zakresie prezentowanej dyscypliny.
 • 8. Udział w dodatkowych szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • 9. Udział w konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • 10. Doświadczenie min. 4 lata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w kraju i/lub za granicą w kontakcie bezpośrednim i/lub on-line z zakresu pedagogiki opiekuńczej.
 • 11. Znajomość programu Statistica/SPSS/ Jamovi oraz programów Atlas.ti i MaxQDA.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • udział w komercjalizacji wyników badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW
 • 2) CV i list motywacyjny
 • 3) kwestionariusz osobowy
 • 4) zdjęcie
 • 5) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego
 • 6) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy
 • 7) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu
 • 8) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 9) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i reprezentowaniu dyscypliny naukowej pedagogika
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  Sekretariat Wydziału Pedagogiki

  ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz